دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اسفند 1398، صفحه 1-310 
الگوی حکمرانی و تخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران

صفحه 47-100

وحید محمودی؛ حسین عبده تبریزی؛ سعید شیرکوند؛ رضا قهرمانی


نگرشی بر ارتباط میان بار مالیاتی و اثرگذاری آن بر اقتصاد پنهان در ایران ) رهیافتی از الگوی (ARDL

صفحه 131-152

سید رستم اسداله زاده بالی؛ مرجان دامن کشیده؛ منیژه هادی نژاد؛ غلامرضا گرائی نژاد؛ هوشنگ مومنی وصالیان