دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، تابستان 1399، صفحه 1-270 
1. ارزیابی تأثیر قدرت رقابتی و سیاست پولی بر بازده دارایی‌ در بانک‌های ایران (رهیافت الگوهای ساختاری)

صفحه 1-28

حسین شریفی نیا؛ هوشنگ مؤمنی وصالیان؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ مرجان دامن کشیده؛ مجید افشاری راد


3. سنجش آثار کمی تغییر سیاست‌های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده)

صفحه 55-82

ابوالفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ اسفندیار جهانگرد؛ مهرداد مهرکام


5. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(

صفحه 115-146

محمد مهدی عزیزی امیری؛ فرامرز خلیقی؛ مریم السادات عسکری؛ محبوبه اعلایی