دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، شهریور 1400، صفحه 1-382 
6. شناسایی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی و ارائه مدل تطبیقی Comparative study of effective factors on equipping banking resources and model presentation

صفحه 133-154

حمید گلی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهشید شاهچرا