دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، آبان 1400، صفحه 1-418