دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، اردیبهشت 1401، صفحه 1-340 

علمی پژوهشی

ارائه مدل بازاریابی در شرایط رکود

صفحه 71-92

10.30495/fed.2022.691501

فرزانه فراهانی آزاد؛ منصوره علیقلی؛ سینا نعمتی زاده


تحلیل اثر سیاست مالی (مالیات بر مجموع درآمد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD*

صفحه 93-108

10.30495/fed.2022.691502

حسن ملااسمعیلی دهشیری؛ جمشید پژویان؛ فرهاد غفاری؛ سید شمس الدین حسینی