دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، بهار 1396، صفحه 1-214 
8. تأثیر پس انداز و آزاد سازی بر توسعه کشورهای عضو اوپک

صفحه 139-164

سعید منصوریان طبایی؛ سیدمجتبی حسین زاده یوسف آباد؛ بهزاد زمانی کرد شولی