دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 1-212 
7. طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران

صفحه 147-170

فریبا خالقی سروش؛ محمود ابوالقاسمی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ مریم دولو