دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 1-175 
5. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران بسط مدل پاجولا

صفحه 95-116

اسفندیار جهانگرد؛ آرین دانشمند؛ سامان پناهی؛ بهنام نیک بین