دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، آذر 1397، صفحه 1-230 
رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (1395-1383)

صفحه 1-20

محمود عیسوی؛ فتح اله تاری؛ حبیب انصاری سامانی؛ حسن عموزاد خلیلی


بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران و چین با رویکرد ARDL غیرخطی

صفحه 21-40

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمار نژاد؛ فرهاد غفاری