دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، اسفند 1397، صفحه 1-264 

علمی پژوهشی

اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI

صفحه 1-26

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغر پور؛ فیروز فلاحی؛ همت ستار رستمی


تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 27-49

حامد عباسی آقا ملکی؛ قهرمان عبدلی؛ علی سوری؛ محسن ابراهیمی


پویایی‌های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازارهای سهام و طلا: رهیافت VAR-DCC-GARCH

صفحه 73-92

امین حاتمی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی)

صفحه 213-242

سید محمدرضا احمدی؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ محمد طاهر احمدی شاد مهری