دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، خرداد 1397، صفحه 1-267 
بررسی پدیده خنثایی پول در اقتصاد ایران

صفحه 47-74

مهدی حنطه؛ منوچهر عسکری؛ محمود ختایی


تأثیر شوک‎های پایه پولی بر بازده قیمتی سهام شرکت‎های فعال بورسی (رویکرد DSGE)

صفحه 121-148

میثم کاویانی؛ پرویز سعیدی؛ حسین دیده خانی؛ سید فخر الدین فخر حسینی