دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 1-232 
2. برآورد ضریب فزاینده مالی در ایران با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

صفحه 21-48

مریم مهدی زاده؛ یگانه موسوی جهرمی؛ الهام غلامی؛ احمد سرلک


3. تحلیل چگونگی تاثیرگذاری نااطمینانی بر چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 49-74

مصطفی ایزدپور؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد