درباره نشریه

فصلنامه اقتصاد مالی با هدف گسترش دانش و پژوهش های اقتصادی اقدام به چاپ و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد نموده و پس از انجام فرایندهای داوری و اظهار نظر های اعضا هیات تحریریه  به چاپ خواهد رسید

این فصلنامه دارای اعتبار علمی - پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی  مجوز شماره 3/3/18/1308 مورخ 96/1/14 می باشد.