اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه

هدف نشریه حاضر کمک به گسترش دانش اقتصادی، انتشار یافته­ های جدید در حوزه موضوعات نظری و تجربی در علم اقتصاد و ایجاد زمینه مناسبی در جهت سیاستگذاری­های اقتصادی به توجه ویژه به مسائل اقتصاد ایران می­باشد. بر این اساس از مقاله­هایی که در راستای اهداف نشریه بوده و دستاورد پژوهش­های نویسندگان و صاحب نظران این رشته باشند استقبال می­شود.