راهنمای نویسندگان

نکات کلی

1- مقاله روی کاغذ  A4و فقط در یک روی کاغذ تایپ شود. حاشیه بالا و پائین 2.5 سانتیمتر و از راست و چپ 2 سانتیمتر لحاظ گردد.

2- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد بعهده هیئت تحریریه است) و حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده باشد.

3- فصلنامه عمدتاً مقالات پژوهشی را می پذیرد.

*- مقالات بهیج وجه ایمیل نگردد فقط به مقالاتی که از طریق سایت مجله ارسال شود ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

(حد اقل 3 منبع از مجله حاضر در متن و منابع پایانی رفرنس دهی شود-( مهم)

4- مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و در هیچ نشریه ای قبلاٌ چاپ و یا همزمان، به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

5- فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

6- مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

7- فرم تعهد اصالت مقاله توسط مسئول مکاتبات (استاد راهنما) , و سایر نویسندگان تکمیل و  پس از امضاء به دفتر فصلنامه ایمیل گردد.ایمیل دفتر مجله   ECO_JOUR@YAHOO.COM

8- در متن مقاله حتی الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد،  می توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

9- مقاله حداکثر در 16 صفحه با برنامه Word  ویرایش 2007 (تحت ویندوز Xp)، فونت BMitra 12 به همراه چکیده انگلیسی از طریق سایت مجله ارسال شود، ا

 

صفحه اول

10- عنوان مقاله آورده شود .

11- اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی (مدرک تحصیلی) و نام واحد دانشگاهی به صورت فارسی و لاتین در فایل جدا گانه  آورده شود.

12- آدرس ، تلفن و ایمیل نویسندگان درج شود .

13- مشخصات نویسندگان در هیچ یک از صفحات بعدی آورده نشود .

14- نویسنده عهده دار مکاتبات داخل پرانتز جلوی نام نویسنده مشخص شود .

چکیده فارسی

15- در صفحه دوم چکیده فارسی آورده شود .

16- چکیده فارسی حداکثر 150 کلمه باشد (حداکثر 14 خط) .

17- چکیده فارسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

18- عنوان فارسی مقاله در ابتدای این صفحه آورده شود .

*  علاوه بر کلید واژه مقاله باید jel   داشته باشد در چکیده فارسی و چکیده انگلیسی

متن مقاله

19-  تعداد کل صفحات از چکیده تا پایان مقاله حداکثر 16 صفحه باشد .

20-  متن شامل مقدمه ، چارچوب نظری( مرتبط با موضوع و فرضیات پژوهش) و پیشینه پژوهش ، اهمیت موضوع ، فرضیه های پژوهش ، متغیرهای پژوهش ، جامعه آماری و نمونه گیری ، روش پژوهش ، یافته های پژوهش و بحث و نتیجه گیری  بصورت تحلیلی و کامل باشد . در صورت طرح محدودیت ها و پیشنهادات به عنوان زیر بخش نتیجه گیری ارائه شود .ضمنااز منابع فارسی و انگلیسی جدید مربوط به منابع معتبر استفاده شود .

21-  تمامی تیترها از مقدمه تا بحث و نتیجه گیری شماره گذاری شده باشد (شماره های ترتیبی اصلی و زیر تیترهای فرعی با شماره های ترتیبی فرعی) .

22-  نحوه منبع دهی در متن به صورت (نام خانوادگی ، سال ، صفحه) برای تمام منابع انگلیسی و فارسی به صورت فارسی لحاظ شود .

23-  اسامی و کلمات انگلیسی که در متن از معادل فارسی آنها استفاده شده است ، در پاورقی به زبان انگلیسی آورده شود .

24- پاورقی هر صفحه از شماره 1 شروع شود . پاورقی های فارسی از سمت راست با شماره ترکیبی فارسی و پاورقی لاتین از سمت چپ صفحه با شماره های لاتین ارائه شود .

25-  تمام جداول دارای شماره و عنوان ترتیبی باشد . عناوین و عبارات آماری با معادل مناسب فارسی آن در جداول ارائه گردد .

26-  شماره جدول در متن ارجاع داده شده باشد .

27-  نمودارها دارای شماره و عنوان ترتیبی بوده و در متن به شماره نمودار ارجاع شده باشد .

28-  تمام جداول و نمودارها دارای منبع باشند . اگر منبع مربوط به یافته های پژوهش است بدین ترتیب لحاظ شود : منبع: یافته های پژوهشگر (در زیر جدول این عبارت ارائه گردد) .

29-  اعداد متن جداول و کلمات درون آن به فارسی تایپ شده باشد .

30-  تمامی روابط ، مدلها و فرمولهای متن دارای شماره باشد و در متن به شماره آنها ارجاع شود .

31-  فونت متن B Mitra  و سایز آن 12 باشد  .

32-  عنوان جدول در بالای آن و عنوان نمودار و شکل در زیر آن آورده شود .

33-  اگر شکل جدول نمودار یا مدلی از منبع خاصی استخراج شده در زیر آن منبع شامل نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار ، نام مجله یا کتاب ارائه گردد .

34-  نام ها و اصطلاحات لاتین که در متن ترجمه شده یا علائم اختصاری آن آمده و نام نویسندگان لاتین در اولین ارجاع در متن که به فارسی می آید واژه لاتین زیرنویس شود .

منابع

35-  بدون شماره گذاری باشد .

36-  به ترتیب حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود . 

37-  نحوه تنظیم منابع به شرح زیر باشد :

38- مقاله : نام خانوادگی ، نام (سال) عنوان مقاله  .... نام نشریه ، شماره ، فصل یا ماه ، صص .

39- کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان کتاب" ، نوبت ویرایش یا چاپ ، محل نشر ، نام انتشارات.

40- کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال) "عنوان کتاب به فارسی " ، نام نام خانوادگی مترجم ، محل نشر ، نام انتشارات ، (سال انتشار به زبان اصلی) .

41- پایان نامه : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان پایان نامه" مقطع پایان نامه ، دانشگاه مربوطه .

42- مراکز آماری : نام مراکز آماری ، نام نشریه آماری ، سالهای استفاده شده ، نام اداره یا دفتر منتشر کننده آماره .

43- منابع اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (تاریخ کل انتشار مقاله) ، "عنوان مقاله به طور کامل" .

44- ذکر اصطلاح Online ، < آدرس کامل منبع > ، [تاریخ کامل دسترسی به مقاله] .

45-  عنوان کتاب ، مجله ، مقطع پایان نامه و سایت اینترنتی به صورت Bold و سیاه تر از بقیه تایپ شود .

46-  اگر منابع دارای بیش از یک نویسنده باشد ، نام نویسندگان دوم به بعد به صورت نام خانوادگی بعد از نام نویسنده اول آورده شود .

چکیده انگلیسی

47-  دقیقاٌ ترجمه چکیده فارسی باشد و از نظر ایرادات دستوری و تایپی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به لحاظ تخصصی نیز از کلمات محجور و نامصطلح استفاده نشود.

48-  چکیده انگلیسی حداکثر 150 کلمه باشد .

49-  چکیده انگلیسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

50-  عنوان مقاله به انگلیسی در ابتدای این صفحه آورده شود .

51-  فونت چکیده به صورت Times New Roman و سایز آن 12 باشد .

52- در موارد زیر ابتدای کلمات اصلی انگلیسی بزرگ و ابتدای حروف ربط انگلیسی کوچک تایپ شود :

- پاورقی های انگلیسی

- عنوان انگلیسی مقاله

- واژه های کلیدی انگلیسی

- منابع انگلیسی

نکات ویژه ویراستار مجله

53- متن با دقت مطالعه و اشکالات تایپی و دستوری را اصلاح فرمایید.

54- همه جداول (منظور از جدول متن دارای سطر و ستون و اعداد است) با عنوان جدول و نه نگاره  نام‌گذاری شده و به صورت زیر شماره گذاری شود:

جدول1- ... عنوان جدول (لطفا از استفاده از کلمه شماره پرهیز شود یعنی جدول شماره 1-، درست نیست). ضمنا دقت فرمایید که بعد جدول 1 خط تیره می آید، نه دو نقطه یا علامت دیگر. عنوان جداول، اشکال و نمودار ها بالا یا زیر آن‌ها با چیدمان وسط چین ارائه گردد.

در متن نیز از کلمه جدول استفاده شود و نه نگاره. ضمنا کلمه شماره نیازی نیست به عنوان مثال:

جدول 1 نشان می دهد .... و نه جدول شماره 1 نشان می دهد.... (ضمنا شماره جدول داخل پرانتز ارایه نشود).

55- عنوان جداول بالای آن‌ها ارایه شده و شکل ها و نمودارها زیر آن‌ها ارایه شود. اشکال (تصاویر) نیز با عنوان شکل در متن و شماره ترتیبی خوانده شوند نه نگاره یا تصویر (این مورد هم در اسم آن‌ها و هم در متن رعایت شود) مانند جداول از کلمه شماره  و پرانتز دور شماره شکل نیز پرهیز شود.

56- جداول داخل متن به فارسی باشد یعنی از راست به چپ مرتب شده باشد.

57- نام های بیگانه همه جا فارسی ارایه شوند و در اولین ارجاع خود در متن کلمه لاتین زیرنویس شود.

58- الگوی رفرنس دهی در متن مقاله باید به صورت نام، سال ، شماره صفحه (داخل پرانتز) باشد و فهرست منابع انتهای مقاله با دقت مطابق الگوی مجله تهیه شود.

59- تنها حروف اول کلمات انگلیسی در پاورقی های هر صفحه با حرف بزرگ باشد و سایر حروف کوچک باشد(مگر اینکه کلمه از حروف اختصاری تشکیل شده باشد).

60- کلمات مرکب ترجیحا جدا از هم اما با یک نیم فاصله ارائه شود. به عنوان مثال همان‌طور درست است نه همانطور و یا همان طور (یک فاصله کامل بین دو کلمه) و سایر کلمات از این دست.

61- کلمات جمع با یک نیم فاصله از پسوند جمع ساز ارایه شوند

مثلا آن‌ها درست است نه آنها – شرکت‌ها درست است نه شرکتها – گزارش‌های مالی درست است نه گزارشات. لطفا همه این موارد در متن اصلاح گردد.

62- در نوشتار افعالی که دارای پسوند می هستند، پسوند می با یک نیم فاصله از بقیه فعل جدا گردد. مثال(می‌شود، می‌گردد، می‌کند،درست است و نه میکند یا می کند (یک فاصله کامل بین پیشوند و فعل)).