اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نعمت فلیحی

اقتصاد استاد یار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nfalihigmail.com
73681452

سردبیر

سعید راسخی

اقتصاد بین الملل استاد دانشگاه مازندران

sa.rasekhigmail.com
73681452

مدیر داخلی

منیژه هادی نژاد

اقتصاد سنجی استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

manijeh_hadinejadyahoo.com
73681452

اعضای هیات تحریریه

شهریار نصابیان

اقتصاد دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabiangmail.com

اسماعیل ابونوری

اقتصاد استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

esmaiel.abounoorigmail.com

مهدی تقوی

اقتصاد استاد

m-tagaviyahoo.com

علی اسماعیل زاده

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

alies35091gmail.com
77528725

نعمت فلیحی

اقتصاد استادیار دانشکده اقتضاد و حسابداری واحد تهران مرکز

nfalihigmail.com

سعید راسخی

اقتصاد بین الملل استاد دانشگاه مازندران

sa.rasekhigmail.com