اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نعمت فلیحی

اقتصاد استاد یار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nfalihigmail.com
73681452

سردبیر

سعید راسخی

دانشگاه مازندران

sa.rasekhigmail.com

مدیر داخلی

منیژه هادی نژاد

اقتصاد سنجی استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

manijeh_hadinejadyahoo.com
73681452

اعضای هیات تحریریه

اسماعیل ابونوری

اقتصاد استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

esmaiel.abounoorigmail.com

علی اسماعیل زاده

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

alies35091gmail.com
73681452

مهدی تقوی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

m.taghaviatu.ac.ir

نظر دهمرده قلعه نو

علوم اقتصادی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

nazarhamoon.usb.ac.ir

شهریار نصابیان

اقتصاد دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabiangmail.com

احمد یعقوب نژاد

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

yaghoob_accyahoo.com

سعید راسخی

دانشگاه مازندران

sa.rasekhigmail.com