اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نعمت فلیحی

اقتصاد استاد یار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nfalihiatgmail.com
77637058

سردبیر

جمشید پژویان

اقتصاد استاد - دانشگاه علامه طباطبایی

j_pajooyanatyahoo.com

مدیر داخلی

بیژن باصری

اقتصاد استاد یار - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

bbaseriatgmail.com
77637058

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفری صمیمی

اقتصاد استاد -دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

jafarisaatyahoo.com

علیرضا امینی

اقتصاد دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

aramini2005atgmail.com

شهریار نصابیان

اقتصاد دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabianatgmail.com

احمد یعقوب نژاد

مدیریت مالی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

yaghoob_accatyahoo.com

اسماعیل ابونوری

اقتصاد استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

esmaiel.abounooriatgmail.com

مهدی تقوی

اقتصاد استاد

m-tagaviatyahoo.com

علی اسماعیل زاده

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

alies35091atgmail.com
77528725

مهرداد نعمتی

مدیریت مالی استادیار - دانشگاه ایلام

mehrdad_neamatiatyahoo.com
09122129340