اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نعمت فلیحی

اقتصاد استاد یار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nfalihigmail.com
77637058

سردبیر

کامبیز هژبر کیانی

اقتصاد استاد - دانشگاه شهید بهشتی

kianikhyahoo.com

مدیر داخلی

بیژن باصری

اقتصاد استاد یار - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

bbaserigmail.com
77637058

اعضای هیات تحریریه

احمد جعفری صمیمی

اقتصاد استاد -دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

jafarisayahoo.com

علیرضا امینی

اقتصاد دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

aramini2005gmail.com

شهریار نصابیان

اقتصاد دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nessabiangmail.com

احمد یعقوب نژاد

مدیریت مالی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

yaghoob_accyahoo.com

اسماعیل ابونوری

اقتصاد استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

esmaiel.abounoorigmail.com

مهدی تقوی

اقتصاد استاد

m-tagaviyahoo.com

علی اسماعیل زاده

مدیریت مالی دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

alies35091gmail.com
77528725

مهرداد نعمتی

مدیریت مالی استادیار - دانشگاه ایلام

mehrdad_neamatiyahoo.com
09122129340

نعمت فلیحی

اقتصاد استادیار دانشکده اقتضاد و حسابداری واحد تهران مرکز

nfalihigmail.com

کامبیز هژبر کیانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

kianikhyahoo.com