فرایند پذیرش مقالات

ضوابط نهایی پذیرش مقاله ها

مقاله­های دریافتی را حداقل 3 نفر از داوران فصلنامه به انتخاب هیأت تحریریه مورد ارزیابی قرار­می­دهند. پذیرش نهایی مقاله و موافقت قطعی­ آن توسط  اعضا هیأت تحریریه مشخص می­شود