اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده  باشدو قبلا در هیچ نشریه ای چاپ و یا هم زمان به نشری های دیگر فرستاده نشده باشد

مسئولیت آرائء و نظرات ارائه شده  در مقاله ها بر عهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تایید مطالب آن نیست