راهنمای تنظیم مقاله

ارسال فرم تعارض منافع و قدردانی به صورت جداگانه یا در متن فایل اصلی الزامی است (دریافت فرمها)

 نویسندگان گرامی توجه داشته باشید که رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

نکات کلی در خصوص   ارسال مقاله:

 • مقاله روی کاغذ A4و فقط در یک روی کاغذ تایپ شود. حاشیه بالا و پائین 2.5 سانتیمتر و از راست و چپ 2 سانتیمتر لحاظ گردد.

 • محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد بعهده هیئت تحریریه است) و حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده باشد.

 • فصلنامه عمدتاً مقالات پژوهشی را می پذیرد.

 • مقاله ارسال شده در هیچ همایشی ارائه نگردیده باشد و در هیچ نشریه ای قبلاٌ چاپ و یا همزمان، به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

 • فصلنامه در انتخاب، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

 • مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

 • فرم تعهد اصالت مقاله توسط مسئول مکاتبات (استاد راهنما) تکمیل و پس از امضاء بارگذاری و تحویل دفتر فصلنامه گردد.

 • در متن مقاله حتی الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

 • چکیده انگلیسی مقاله ارسال گردد. 
 • کلید واژه­ ها: واژههای مهم فارسی مقاله در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند. معادل انگلیسی آنها نیز در زیر چکیده انگلیسی مقاله به همان ترتیب ذکر گردند.

 

متن مقاله: متن مقاله در اولین صفحه مقاله پس از چکیده شروع شود و تا قسمت قبل از منابع ادامه یابد. متن مقاله شامل بخشهای زیر است:

 

 • مقدمه و بیان مسئله: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد
 • سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
 • روش‌شناسی: شامل شرح کامل روشها و ابزار به کار گرفته شده باشد.
 • یافته‌ها: حاوی نتایج، توضیحات یافته‌های مهم و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل
 • نتیجه‌گیری و بحث: بحثهای لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده. همچنین در این بخش نتایج حاصل با تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. از تکرار نتایج به صورت چندگانه (شکل، جدول و غیره..) در این بخش خودداری گردد.
 • تعارض منافع: نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه درقبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم در یک سازمان را که ممکن است از طریق انتشار مقاله بدست بیاید و یا از دست برود به صورت مشخص بیان کند. چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد جمله زیر باید به انتهای مقاله، قبل از تشکر اضافه شود."هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است." 
 • تشکر و قدردانی :  در این بخش تمام افرادی که به نحوی در انجام مطالعه نقش داشته ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده اند مورد تقدیر قرار می گیرند. افرادی که درنوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت های کلی نقش داشته اند در این قسمت از آنها تشکر و قدردانی می‌شوند. همچنین ذکر نام سازمان (های) حمایت کننده یا تأمین کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است. 

نکات مهم:

حداقل 3 منبع از مجله (اقتصاد مالی) در منابع و متن ذکر شده  و در متن رفرنس داده شود

مقاله های ارسالی در دو فایل جداگانه شامل: مقاله اصلی  بدون نام نویسندگان و مشخصات نویسندگان در فایل جداگانه تنظیم و ارسال  شود

مقالات در قالب (word 2003 .2007) بار گذاری گردد.

صفحه اول

 • عنوان مقاله آورده شود .

 • اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی (مدرک تحصیلی) و نام واحد دانشگاهی به صورت فارسی و لاتین آورده شود.

 • آدرس ، تلفن و ایمیل نویسندگان درج شود .

 • مشخصات نویسندگان در هیچ یک از صفحات بعدی آورده نشود .

 • نویسنده مسول داخل پرانتز جلوی نام نویسنده مشخص شود .

چکیده: 

چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله که به صورت ساختاریافته تنظیم شده باشد و حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه (حداکثر 14 خط) شامل هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته ها و نتیجه گیری باشد. 

 • در صفحه دوم چکیده فارسی آورده شود.

 • چکیده فارسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

 • عنوان فارسی مقاله در ابتدای این صفحه آورده شود .

چکیده انگلیسی (در زمان ارسال مقاله): حداقل 130 کلمه و حداکثر 150 کلمه با رعایت مطابقت متن فارسی و انگلیسی (به صورت ساختاریافته تنظیم گردد).

 • دقیقاٌ ترجمه چکیده فارسی باشد و از نظر ایرادات دستوری و تایپی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به لحاظ تخصصی نیز از کلمات محجور و نامصطلح استفاده نشود.

 • چکیده انگلیسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

 • عنوان مقاله به انگلیسی در ابتدای این صفحه آورده شود .

 • فونت چکیده به صورت Times New Roman و سایز آن 12 باشد .

 • در موارد زیر ابتدای کلمات اصلی انگلیسی بزرگ و ابتدای حروف ربط انگلیسی کوچک تایپ شود :

 • پاورقی های انگلیسی

 • عنوان انگلیسی مقاله

 • واژه های کلیدی انگلیسی

 • منابع انگلیسی

متن مقاله:

 • تعداد کل صفحات از چکیده تا پایان مقاله حداکثر 16 صفحه باشد .

 • متن شامل مقدمه ، چارچوب نظری( مرتبط با موضوع و فرضیات پژوهش) و پیشینه پژوهش ، اهمیت موضوع ، فرضیه های پژوهش ، متغیرهای پژوهش ، جامعه آماری و نمونه گیری ، روش پژوهش ، یافته های پژوهش و بحث و نتیجه گیری بصورت تحلیلی و کامل باشد . در صورت طرح محدودیت ها و پیشنهادات به عنوان زیر بخش نتیجه گیری ارائه شود .ضمنااز منابع فارسی و انگلیسی جدید مربوط به منابع معتبر استفاده شود .

 • تمامی تیترها از مقدمه تا بحث و نتیجه گیری شماره گذاری شده باشد (شماره های ترتیبی اصلی و زیر تیترهای فرعی با شماره های ترتیبی فرعی) .

 • نحوه منبع دهی در متن به صورت (نام خانوادگی ، سال ، صفحه) برای تمام منابع انگلیسی و فارسی به صورت فارسی لحاظ شود .

 • اسامی و کلمات انگلیسی که در متن از معادل فارسی آنها استفاده شده است ، در پاورقی به زبان انگلیسی آورده شود .

 • پاورقی هر صفحه از شماره 1 شروع شود . پاورقی های فارسی از سمت راست با شماره ترکیبی فارسی و پاورقی لاتین از سمت چپ صفحه با شماره های لاتین ارائه شود .

 • تمام جداول دارای شماره و عنوان ترتیبی باشد . عناوین و عبارات آماری با معادل مناسب فارسی آن در جداول ارائه گردد .

 • شماره جدول در متن ارجاع داده شده باشد .

 • نمودارها دارای شماره و عنوان ترتیبی بوده و در متن به شماره نمودار ارجاع شده باشد .

 • تمام جداول و نمودارها دارای منبع باشند . اگر منبع مربوط به یافته های پژوهش است بدین ترتیب لحاظ شود : منبع: یافته های پژوهشگر (در زیر جدول این عبارت ارائه گردد). 

 • اعداد متن جداول و کلمات درون آن به فارسی تایپ شده باشد .

 • تمامی روابط ، مدلها و فرمولهای متن دارای شماره باشد و در متن به شماره آنها ارجاع شود .

 • فونت متن B Mitra و سایز آن 12 باشد  .

 • عنوان جدول در بالای آن و عنوان نمودار و شکل در زیر آن آورده شود .

 • اگر شکل جدول نمودار یا مدلی از منبع خاصی استخراج شده در زیر آن منبع شامل نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار ، نام مجله یا کتاب ارائه گردد .

 • نام ها و اصطلاحات لاتین که در متن ترجمه شده یا علائم اختصاری آن آمده و نام نویسندگان لاتین در اولین ارجاع در متن که به فارسی می آید واژه لاتین زیرنویس شود .

منابع

 • بدون شماره گذاری باشد.

 • به ترتیب حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود .

 • نحوه تنظیم منابع به شرح زیر باشد :

 • مقاله : نام خانوادگی ، نام (سال) عنوان مقاله .... نام نشریه ، شماره ، فصل یا ماه ، صص .

 • کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان کتاب" ، نوبت ویرایش یا چاپ ، محل نشر ، نام انتشارات.

 • کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال) "عنوان کتاب به فارسی " ، نام نام خانوادگی مترجم ، محل نشر ، نام انتشارات ، (سال انتشار به زبان اصلی) .

 • پایان نامه : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان پایان نامه" مقطع پایان نامه ، دانشگاه مربوطه .

 • مراکز آماری : نام مراکز آماری ، نام نشریه آماری ، سالهای استفاده شده ، نام اداره یا دفتر منتشر کننده آماره .

 • منابع اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (تاریخ کل انتشار مقاله) ، "عنوان مقاله به طور کامل" .

 • ذکر اصطلاح Online ، < آدرس کامل منبع > ، [تاریخ کامل دسترسی به مقاله] .

 • عنوان کتاب ، مجله ، مقطع پایان نامه و سایت اینترنتی به صورت Bold و سیاه تر از بقیه تایپ شود .

 • اگر منابع دارای بیش از یک نویسنده باشد ، نام نویسندگان دوم به بعد به صورت نام خانوادگی بعد از نام نویسنده اول آورده شود .

نکات ویژه ویراستار مجله

 • متن با دقت مطالعه و اشکالات تایپی و دستوری را اصلاح فرمایید.

 • همه جداول (منظور از جدول متن دارای سطر و ستون و اعداد است) با عنوان جدول و نه نگاره نام‌گذاری شده و به صورت زیر شماره گذاری شود:

جدول1- عنوان جدول (لطفا از استفاده از کلمه شماره پرهیز شود یعنی جدول شماره 1-، درست نیست). ضمنا دقت فرمایید که بعد جدول 1 خط تیره می آید، نه دو نقطه یا علامت دیگر. عنوان جداول، اشکال و نمودار ها بالا یا زیر آن‌ها با چیدمان وسط چین ارائه گردد.

در متن نیز از کلمه جدول استفاده شود و نه نگاره. ضمنا کلمه شماره نیازی نیست به عنوان مثال:

جدول 1 نشان می دهد .... و نه جدول شماره 1 نشان می دهد.... (ضمنا شماره جدول داخل پرانتز ارایه نشود).

 • عنوان جداول بالای آن‌ها ارایه شده و شکل ها و نمودارها زیر آن‌ها ارایه شود. اشکال (تصاویر) نیز با عنوان شکل در متن و شماره ترتیبی خوانده شوند نه نگاره یا تصویر (این مورد هم در اسم آن‌ها و هم در متن رعایت شود) مانند جداول از کلمه شماره و پرانتز دور شماره شکل نیز پرهیز شود.

 • جداول داخل متن به فارسی باشد یعنی از راست به چپ مرتب شده باشد.

 • نام های بیگانه همه جا فارسی ارایه شوند و در اولین ارجاع خود در متن کلمه لاتین زیرنویس شود.

 • الگوی رفرنس دهی در متن مقاله باید به صورت نام، سال ، شماره صفحه (داخل پرانتز) باشد و فهرست منابع انتهای مقاله با دقت مطابق الگوی مجله تهیه شود.

 • تنها حروف اول کلمات انگلیسی در پاورقی های هر صفحه با حرف بزرگ باشد و سایر حروف کوچک باشد(مگر اینکه کلمه از حروف اختصاری تشکیل شده باشد).

 • کلمات مرکب ترجیحا جدا از هم اما با یک نیم فاصله ارائه شود. به عنوان مثال همان‌طور درست است نه همانطور و یا همان طور (یک فاصله کامل بین دو کلمه) و سایر کلمات از این دست.

 • کلمات جمع با یک نیم فاصله از پسوند جمع ساز ارایه شوند

مثلا آن‌ها درست است نه آنها – شرکت‌ها درست است نه شرکتها – گزارش‌های مالی درست است نه گزارشات. لطفا همه این موارد در متن اصلاح گردد.

 • در نوشتار افعالی که دارای پسوند می هستند، پسوند می با یک نیم فاصله از بقیه فعل جدا گردد. مثال(می‌شود، می‌گردد، می‌کند،درست است و نه میکند یا می کند (یک فاصله کامل بین پیشوند و فعل)).

                                                

از این‌که در پیشبرد اهداف مجله و اعتلای روزافزون محتوای علمی و ادبی مجله مارا یاری می‌فرمایید، پیشاپیش از شما سپاسگزاریم.