هزینه های بررسی مقاله

طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره62815/10مورخ98/10/4 هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر می باشد:

 

۱- هزینه بابت داوری: 1.500.000 ریال

 ۲- هزینه  پذیرش وانتشار : 3.500.000 ریال