داوران

 

نام داور سمت / سازمان
عباسعلی ابونوری دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی اسماعیل زاده دانشیار گروه حسابداری و رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
قدرت اله امام وردی استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا امینی عضو هیات علمی
بیژن باصری
مرجان دامن کشیده عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
یاور دشت بانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران
علیرضا دقیقی
رویا سیفی پور
جواد صلاحی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ایران. تهران
ابراهیم عباسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری
غلامرضا عباسی
ابوالفضل غیاثوند عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فرهاد غفاری مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات
نعمت فلیحی مدیر مسئول -فصلنامه علوم اقتصادی
کاملیا قلمزن نیکو
نازی محمد زاده اصل
محسن مهرآرا عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
رافیک نظریان استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
علی نعمتی عضو هیات علمی
منیژه هادی نژاد