داوران

 

نام داور سمت / سازمان
مریم ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی
عباسعلی ابونوری دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی اسماعیل زاده دانشیار گروه حسابداری و رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
رویا آل عمران رییس دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی امامی میبدی دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
قدرت اله امام وردی استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا امینی عضو هیات علمی
بیژن باصری
غلامعلی حاجی گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
مرجان دامن کشیده عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
یاور دشت بانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران
علیرضا دقیقی
رویا سیفی پور
جواد صلاحی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ایران. تهران
ابراهیم عباسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری
غلامرضا عباسی
محمد صادق علی پور استادیار
ابوالفضل غیاثوند عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فرهاد غفاری مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات
نعمت فلیحی مدیر مسئول -فصلنامه علوم اقتصادی
کاملیا قلمزن نیکو
مجتبی کریمی دکتری مالی، گروه مالی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
امیررضا کیقبادی گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
نازی محمد زاده اصل
محسن مهرآرا عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
مجید نصیری استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
رافیک نظریان استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
علی نعمتی عضو هیات علمی
مهرداد نعمتی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
منیژه هادی نژاد