داوران

 riviewerslist

 

 

نام داور

سمت / سازمان

   

عباسعلی ابونوری

دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علی اسماعیل زاده

دانشیار گروه حسابداری و رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

علی اصغر اسماعیل نیا

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

زهرا افشاری

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

رویا آل عمران

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

علی امامی میبدی

دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

قدرت اله امام وردی

استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علیرضا امینی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بیژن باصری

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

غلامعلی حاجی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مرجان دامن کشیده

استادیارو مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

یاور دشت بانی

دکترای اقتصاد و مربی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران

علیرضا دقیقی

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

   

فریدون رهنمای رود پشتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رویا سیفی پور

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

   
   

سجاد شهری زاده

دکترای اقتصاد و مدرس  دانشگاه

   

لطفعلی عاقلی

هیات علمی گروه اقتصاد سلامت و کشاورزی/ پژوهشکده اقتصاد/ دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران

ابراهیم عباسی

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

غلامرضا عباسی

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

قهرمان عبدلی

استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمد صادق علی پور

دانشیار دانشگاه مازندران

ابوالفضل غیاثوند

عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

فرهاد غفاری

مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات

نعمت فلیحی

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   

کاملیا قلمزن نیکو

مدرس موسسه علوم بانکی

مجتبی کریمی

دکتری مالی، مدرس دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،جنوب.

امیررضا کیقبادی

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سیاوش گلزاریان پور

 

نازی محمد زاده اصل

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

هادی محمدی محمدی

عضو هیات علمی گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی

علیرضا مرادی

گروه اقتصاد، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.

امیر حسین مزینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

محسن مهرآرا

استاد دانشگاه تهران

مجید نصیری

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

رافیک نظریان

استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی

علی نعمتی

استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مهرداد نعمتی

استادیارگروه مدیریت دانشگاه ایلام

منیژه هادی نژاد

استادیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ابوالفضل شاه آبادی

استاد دانشگاه بوعلی سینا

بهزاد سلمانی

استاد دانشگاه تهران

علیرضا عرفانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان

مرتضی عزتی

 

سعید عسی زاده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

فرهاد غفاری

استادیار دانشکده مدیریت واحد علوم و تحقیقات

حسن فطرس

استاد دانشگاه بوعلی سینا

حسین فخاری

دانشیار دانشگاه مازندران

مجتبی قاسمی

اسسستادیار   دانشگاه شهید بهشتی

صالح قویدل

استادیار دانشگاه آزاد واحححد تهران مرکزی

سعید کریمی

دانشیار دانشگاه مازندران

محمد تقی گیلک حکیم آبادی

دانشیار دانشگاه مازندران

تیمور محمدی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

مجید مداح

دانشیار دانشگاه سمنان

علیرضا مرادی

استادیار دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

امیر حسین مزینی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

   

شهریار نصابیان

دانشیارگروه اقتصاد نظری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   
   
   
   
   

اسماعیل ابونوری

استاد دانشگاه سمنان