داوران

 

نام داور سمت / سازمان
مریم ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی
عباسعلی ابونوری دانشیار و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی اسماعیل زاده دانشیار گروه حسابداری و رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی
علی اصغر اسماعیل نیا عضوهیات علمی واحد تهران مرکزی
زهرا افشاری استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
رویا آل عمران رئیس دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی امامی میبدی دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
قدرت اله امام وردی استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا امینی عضو هیات علمی
بیژن باصری
غلامعلی حاجی استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرجان دامن کشیده عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
یاور دشت بانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران
علیرضا دقیقی
رضا رحیمی
فریدون رهنمای رود پشتی
رویا سیفی پور
علی سوری دانشگاه تهران
معصومه شجاعی
سجاد شهری زاده
جواد صلاحی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. ایران. تهران
لطفعلی عاقلی هیات علمی گروه اقتصاد سلامت و کشاورزی/ پژوهشکده اقتصاد/ دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران
ابراهیم عباسی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری
غلامرضا عباسی
قهرمان عبدلی گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.
محمد صادق علی پور استادیار
ابوالفضل غیاثوند عضو هیات علمی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فرهاد غفاری مدیر گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد علوم و تحقیقات
نعمت فلیحی مدیر مسئول -فصلنامه علوم اقتصادی
مجتبی قاسمی
کاملیا قلمزن نیکو
مجتبی کریمی دکتری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
امیررضا کیقبادی گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
سیاوش گلزاریان پور
نازی محمد زاده اصل
هادی محمدی محمدی عضو هیات علمی گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی
علیرضا مرادی گروه اقتصاد، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران.
امیر حسین مزینی استاد دانشگاه تربیت مدرس
محسن مهرآرا عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
مجید نصیری استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
رافیک نظریان استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی
علی نعمتی استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهرداد نعمتی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه ایلام
منیژه هادی نژاد